POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (zwana dalej „Polityką”) ma na celu opisanie zasad przetwarzania (w tym pozyskiwania i przechowywania) informacji oraz danych (w tym danych osobowych), a także wykorzystywania plików typu cookies (tzw. „ciasteczka”) w ramach Aplikacji Mobilnej „Easyshare” (zwanej dalej „Aplikacją”) oraz serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.easyshare.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Operatorem Aplikacji oraz Serwisu jest Spółka działająca pod nazwą Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Warecka 11 lok. 50, 00-034 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000698695, NIP: 5242841438, REGON: 368506042 (zwana dalej także „Operatorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca Aplikację lub Serwis, korzystająca z możliwości funkcjonalnych udostępnionych przez Operatora w ramach Serwisu lub Aplikacji, takich jak wynajęcie pojazdu za pomocą Aplikacji lub kontakt z Operatorem za pośrednictwem Serwisu.
 4. Aplikacja oraz Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji oraz danych o Użytkownikach (w tym ich danych osobowych) i podejmowanych przez nich działaniach w Serwisie w następujący sposób:
 5. poprzez dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych osobowych,
 6. poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w udostępnionym w Serwisie formularzu,
 7. poprzez zapisywanie informacji i danych w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
 8. poprzez gromadzenie logów serwera.

 

§ 2. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO” jest Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie (00-034) ul. Warecka 11 lok. 50, KRS 0000698695, REGON 368506042, NIP: 5242841438.
 2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem iod@easyshare.pl.
 3. Wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie oraz podanie danych osobowych w Aplikacji, w tym udostępnienie zdjęcia prawa jazdy (zawierającego wizerunek posiadacza dokumentu) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tak udostępnionych danych osobowych, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6 poniżej.
 4. Podanie danych osobowych w Aplikacji (w tym udostępnienie zdjęcia prawa jazdy zawierającego wizerunek posiadacza dokumentu) jest warunkiem koniecznym rejestracji Użytkownika, a następnie świadczenia na jego rzecz usługi wynajmu pojazdów. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości prawidłowej rejestracji oraz w konsekwencji brakiem możliwości świadczenia usług przez Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie.
 5. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zamieszczonym w Serwisie jest warunkiem koniecznym do nawiązania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu.
 6. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. w przypadku takich danych osobowych, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nr prawa jazdy, nr PESEL, data wydania uprawnień kat. B oraz termin ważności, lokalizacja i trasa przejazdu, a także wizerunek posiadacza dokumentu prawa jazdy – dane te będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usługi wynajmu pojazdów, w tym w szczególności ustalenia tożsamości Użytkownika oraz weryfikacji uprawnienia Użytkownika do prowadzenia pojazdów – dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Administratora wynikających z umów oraz w dalszym okresie niezbędnym do realizacji zobowiązań umownych, jak i realizacji roszczeń powstałych w związku zawartymi umowami;
  2. w przypadku takich danych, jak dane osobowe wynikające ze skanu/zdjęcia prawa jazdy (w tym wizerunek posiadacza dokumentu) – dane te będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie (art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 st. 1 c) RODO), w tym obowiązków określonych w art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. 2018 poz. 999 ze zm.) oraz art. 304 § 1 KPK (tj. Dz. U. 2017 poz. 1904 ze zm.) – celem ochrony Administratora przed wszelkimi nadużyciami lub próbami nadużyć poprzez weryfikację tożsamości Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika do prowadzenia pojazdów, a także do zabezpieczenia tak przekazanych danych na potrzeby postępowań prowadzonych przez ubezpieczyciela w razie ewentualnego powstania szkody w trakcie najmu pojazdu lub przez organy ścigania oraz inne uprawnione podmioty, w przypadku popełnienia wykroczenia w ruchu drogowym, nieprawidłowego parkowania, konieczności zapłaty kar lub innych opłat obciążających Użytkownika, użycia pojazdu niezgodnie z prawem, podejrzenia popełnienia przestępstwa;
  3. w przypadku wszystkich podanych w trakcie procesu rejestracji danych – będą one przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) celem weryfikacji Użytkownika, a po prawidłowej weryfikacji Użytkownika podane dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w pkt a i b powyżej;
  4. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania – będą przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu informacji o produktach i promocjach oferowanych przez Easyshare Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie, w tym przeprowadzania badania satysfakcji jakości świadczonych usług, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody;
  5. imię i nazwisko oraz adres e-mail podane w formularzu kontaktowym zamieszczonym w Serwisie będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane za pomocą formularz pytania i będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione poza podmiotami wymienionymi w pkt 6 b) również partnerom biznesowym, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, przewoźnikom, partnerom świadczącym usługi techniczne (np. dostarczenie, rozwijanie Aplikacji, rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 8. Zgoda może być wycofywana poprzez bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pod adresem iod@easyshare.pl.
 9. Zachowują Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§ 3. Wykorzystanie plików Cookies

 1. Operator korzysta w ramach Serwisu z tzw. plików cookies (tzw. „ciasteczka”), zwanych dalej „Cookies”.
 2. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
 4. Cookies wykorzystywane są przez Operatora w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk (liczba Użytkowników, odwiedzane podstrony Serwisu, ścieżki ruchu pomiędzy podstronami Serwisu, czas odwiedzin itp.), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również aby dopasować Serwis oraz jego funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników Serwisu, oferować lub udostępniać lepsze, bardziej spersonalizowane usługi lub produkty;
 6. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. określania profilu Użytkownika Serwisu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Jeśli Użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. W celu zarządzania ustawieniami Cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod następującymi linkami:
 11. Internet Explorer;
 12. Chrome;
 13. Safari;
 14. Firefox;
 15. Opera;
 16. Android;
 17. Safari (iOS);
 18. Windows Phone.
 19. Operator zastrzega, iż ograniczenia lub blokowanie (wyłączenie) stosowania Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika Serwisu, mogą wpłynąć (w tym negatywnie) na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w skrajnych przypadkach mogą nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych działaniach Użytkowników podjętych w Serwisie, podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. czas nadejścia zapytania;
 4. czas wysłania odpowiedzi;
 5. nazwa stacji Użytkownika Serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 6. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 8. informacje o przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu;
 9. informacje o adresie IP.
 10. Dane wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Serwisu przeglądającymi jego podstrony oraz są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, na którym umiejscowiony jest Serwis.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z usług Easyshare oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki prywatności i wykorzystywania plików Cookies.
 2. Easyshare zastrzega prawo wprowadzenia zmian w Polityce prywatności i wykorzystywania plików Cookies w dowolnym momencie. Nowa treść Polityki prywatności i wykorzystywania plików Cookies będzie obowiązywała od dnia jej opublikowania.